Privacywet

Privacy Verklaring

Wytske Zaal, Praktijk voor Shiatsutherapie

Wytske Zaal , Praktijk voor Shiatsutherapie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wytske Zaal is de Functionaris Gegevensbescherming van Wytske Zaal; Praktijk voor Shiatsutherapie, hierna te noemen als Wytske Zaal; Shiatsutherapie of ‘ik’.

Contactgegevens

Adres: Ds Schuilingstraat 10 9078WD Oudebildtzijl Website: https://www.shiatsuwytske.nl

E-mail: shiatsuwytske@gmail.com

Tel: 06-40603143

Verwerking van persoonsgegevens

Wytske Zaal; Shiatsutherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je bij mij onder behandeling bent of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

– Indien minderjarig: ook naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders

Ik verwerk deze gegevens met de het volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren – Het afhandelen van de betaling via factuur of een nota

– Je te informeren over wijzigingen van de behandelingen bij Wytske Zaal; Shiatsutherapie

– Het verzenden van de nieuwsbrief

Ook vraag ik in de intake wie jouw huisarts is. Dit doe ik om contact op te kunnen nemen mocht dat van belang zijn voor de behandeling. Hier is altijd eerst toestemming van jou voor nodig.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Wytske Zaal; Shiatsutherapie verwerkt ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Tijdens de intake vraag ik naar:

– je gezondheid en je eventuele klachten – je thuis- en werksituatie

Dit doe ik om de behandeling goed uit te kunnen voeren en op jouw specifieke wensen en klachten af te kunnen stemmen. Daarnaast ben ik op grond van de WGBO als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging; Zhong van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.

1

Privacy Verklaring mei 2019 Wytske Zaal; Shiatsutherapie

   Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

Beroepsgeheim

Ik (Wytske Zaal) werk als ZZP-er en ben de enige binnen Wytske Zaal; Shiatsutherapie die toegang heeft tot de klantendossiers. Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Een eventuele toekomstige vervanger en /of boekhouder zijn via verwerkers- overeenkomst aan een geheimhoudingsplicht gebonden. Zonder je uitdrukkelijke toestemming zullen er geen gegevens worden doorgegeven aan derden. Tijdens intervisies wordt er wel eens casuïstiek besproken met collega’s. Dit gebeurt altijd anoniem en onherkenbaar.

Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Omdat ik mij te houden heb aan de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en een bewaarverplichting heb kan je medisch dossier niet zonder meer verwijderd worden.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wytske Zaal; Shiatsutherapie en heb je het recht op gegevensover- draagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar shiatsuwytske@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wytske Zaal; Shiatsutherapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  2

Privacy Verklaring mei 2019 Wytske Zaal; Shiatsutherapie

Beveiliging van persoonsgegevens

Wytske Zaal; Shiatsutherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik werk met papieren klantendossiers. Deze worden in een afgesloten stalen kast bewaard, waar alleen ik toegang toe heb. De cliëntgegevens die digitaal bewaard worden, zoals verstrekte gegevens via de mail, zijn beveiligd met een wachtwoord. Hiervan wordt regelmatig een back-up gemaakt. Door het gebruik van een up-to date firewall en virusscanner en doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Datalek

Wanneer er zich ondanks de beveiliging een ernstig datalek voordoet zal ik dit binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, indien dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt.

Dat is het geval als er bij het datalek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan (ze zijn niet meer terug te halen en er was geen back-up) ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en er was geen controle over wat diegene met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen).

Als klant van Wytske Zaal; Shiatsutherapie wordt je bij een datalek geinformeerd als dat waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor je persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt.

Wanneer je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via shiatsuwytske@gmail.com

Verwerkers

Verwerkers zijn externe personen of bedrijven die toegang kunnen hebben tot de persoonsgegevens en waarmee een verwerkingsovereenkomst mee afgesloten dient te worden.

Wytske Zaal; Shiatsutherapie werkt met de webhostings partij Donc en de nieuwsbrief provider Mailchimp. Bij beide partijen gelden hun onlangs (mei 2019) aangepaste algemene voorwaarden als verwerkingsovereenkomst.

Hoe wordt je geïnformeerd?

Wanneer je in het nieuwsbrief bestand staat wordt een link naar deze privacyverklaring aan je gemaild. Daarnaast wordt deze verklaring op de website www.shiatsuwytske.nl geplaatst. Ook ligt deze informatie vast in een schriftelijke behandelovereenkomst die voor aanvang van de eerste behandeling wordt verstrekt en ondertekend. Wanneer je al onder behandeling bent zal ik je vragen om deze behandelovereenkomst te ondertekenen bij je eerst volgende afspraak.

  

Privacy Verklaring mei 2019 Wytske Zaal; Shiatsutherapie